Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas keisti sklypo Naugarduko g. 62 detalųjį planą

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką ir terminą  

 

Informacija pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo keisti detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu ir parengto teisės aktoprojekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ; el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Konstitucijos pr. 3 Vilnius tel. 85 211 2000;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje, Konstitucijos pr. 3, 418 kab., skyriaus vedėjas A. Stapulionis tel. (8-5) 211 2679, el. p. aurelijus.stapulionis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p. naujamiescio.seniunija@vilnius.lt.

 

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 62 DETALIOJO PLANO KEITIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

2020 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 312 ir 313 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1812 „Dėl sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Naugarduko g. 62 (kadastro Nr. 0101/0055:73) tikslu pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentinę zoną 1A, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo būdą, nustatyti sklypo užstatymo tankumo (tikslas iki 50 proc.) ir intensyvumo rodiklius (tikslas iki 1,6) ir kitus pagrindinius bei papildomus naudojimo režimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo darbų programa Naugarduko g. 62

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut