Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano (apie 16,2 ha) dalies sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. balandžio 24 d. iki lapkričio 7 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Dovilė Eidukaitė, tel. (8 5) 211 2573, el. p. dovile.eidukaite@vilnius.lt).

 

 

PROJEKTAS 16,2 ha Geležinio Vilko-Ukmergės

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO DALIES SPRENDINIUS teritorijų planavimo proceso INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
  Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti šalia detaliojo plano žemės sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0020:39, Geležinio Vilko g. 4) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4 prijungiant prie jo įsiterpusį žemės sklypą ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą ir nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                            16,2 ha schema
 2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorija prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 16,2 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Circle K Lietuva“ prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
  Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti šalia detaliojo plano žemės sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0020:39, Geležinio Vilko g. 4) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4 prijungiant prie jo įsiterpusį žemės sklypą ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą ir nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus naudojimo reglamentus.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                             Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519