Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano (apie 0,8ha) dalies sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. spalio 24 d. ikilapkričio 7 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

 

PROJEKTAS 0,8 ha Geležinio Vilko-Ukmergės

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO DALIES SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
  Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti žemės sklypo Nr. 2 (Ukmergės g. 149, kadastro Nr. 0101/0020:17) ribas, plotą ir reglamentus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą Savivaldybės reikmėms įgyvendinti (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                   08 ha schema
 2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa                                                                                                                                                            (projektas)

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorija šalia sklypo Nr. 2 (Ukmergės g. 149, kadastro Nr. 0101/0020:17), Vilnius.

 

 1. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 0,8 ha.

 

 1. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 

 1. Planavimo pagrindas: Sklypo nuomininko UAB ,,Gritas LT“ prašymas.

 

 1. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
  Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti žemės sklypo Nr. 2 (Ukmergės g. 149, kadastro Nr. 0101/0020:17) ribas, plotą ir reglamentus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą Savivaldybės reikmėms įgyvendinti.

 

 1. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

 

 1. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

 

 1. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

 

 1. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

 

 1. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

 

 1. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

 

 1. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

 

 1. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

 

 1. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

 

 1. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

 

 1. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

 

 1. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

 

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius                                            Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519