Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0101:987)

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „ DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 52,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0101:987) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU”

Informacija teikia Vyriausiojo miesto architekto skyriaus detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec. Valdonė Gavorskienė tel. 8(5) 211 25192. Pasiūlymai teikiami el. paštu:  savivaldybe@vilnius.lt  nuo birželio 2 d.  iki birželio 15 d (imtinai).

 

 

Projektas apie 52,9 ha

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 52,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0101:987) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 ,,Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.0000 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 ,,Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausias architektas                                                        Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis žemės sklypo savininkų prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro                   Nr. T00078601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 ,,Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro   Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas (kadastro                           Nr. 0101/0101:987) patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją, intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritoriją ir infrastruktūros teritoriją.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. registro Nr. 1881, Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame gulbinų kaime detalusis planas, registro Nr.T00078601.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

                      Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Juridiniai asmenys.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams                                                                                                                                                                                                                     Teritorija įsisavinama urbanistiniu požiūriu.