Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo birželio 16 d. iki birželio 29 d.

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. birželio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio             3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-997 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano (registro Nr. T00057946) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą ne daugiau 1,2, statinių aukštį ne daugiau 5 aukštų ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, pakoreguoti esamus servitutus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Sausio 13-osios g. 31, (kadastro Nr. 0101/0038:25) Karolinišų seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,7021ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 1. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 2. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 3. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-997 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano (registro Nr. T00057946) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą ne daugiau 1,2, statinių aukštį ne daugiau 5 aukštų ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, pakoreguoti esamus servitutus.
 4. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 5. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 6. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 7. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 8. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 9. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 10. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 11. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
 12. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 13. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.
 14. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta:

Vyriausias miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                                                         Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752