Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius sklype V. Gorskio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0171:48)3

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:163 IR NR. 0101/0171:47) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/16 (V. GORSKIO G. 13, KADASTRO NR. 0101/0171:483) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo gegužės 2 d.  iki gegužės 15 d (imtinai).

Kont. asmuo: Asta Tiškevičienė Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė, tel. 211 2752, asta.tiskeviciene@vilnius.lt

Projektas

 

      VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:163 IR NR. 0101/0171:47) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/16 (V. GORSKIO G. 13,                                 KADASTRO NR. 0101/0171:483) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

   2018 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-1112 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklypo Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinius inicijavimo pagrindu padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas V. Gorskio g. 13, (kadastro Nr. 0101/0171:483) Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,1163 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-1112 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklypo Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinius inicijavimo pagrindu padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus..
 7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: siūloma papildoma viešinimo procedūra – kaimyninių sklypų savininkų informavimas registruotais laiškais;

trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas                                                                     Mindaugas Pakalnis