Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro Nr. 0101/0170:1093)

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro Nr. 0101/0170:1093) inicijavimo pagrindu“.

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752; (8 5) 211 2573 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: [email protected] nuo birželio 4 d. iki liepos 12 d.

Projektas Dentavis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 9B (UKMERGĖS G. 326, KADASTRO NR. 0101/0170:1093) INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858, buvęs Nr. 1525) sprendinius sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro Nr. 0101/0170:1093) inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro Nr. 0101/0170:1093) inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Ukmergės g. 326, (kadastro Nr. 0101/0170:1093), Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,6095 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Dentavis“.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858, buvęs Nr. 1525) sprendinius sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro Nr. 0101/0170:1093) inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis