Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. spalio 25 d. iki lapkričio 11 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).

 

Projektas Mokslininkų 6

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (Mokslininkų g. 6,

kadastro nr. 0101/0008:1175) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą: patikslinti sklypo dalyse, pažymėtose skaičiais 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134 teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyriausioji specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

 

  PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2019 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

koreguojamo detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Mokslininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1175).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 6.0421 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: Viešoji įstaiga ,,Visorių informacinių technologijų parkas“.
 5. Planavimo uždaviniai: inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą: patikslinti sklypo dalyse, pažymėtose skaičiais 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134 teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (Mokslininkų g. 6,

(kadastro nr. 0101/0008:1175) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-14

 

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis viešosios įstaigos ,,Visorių informacinių technologijų parkas“ prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 Mokslininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą, patikslinant sklypo dalyse tarp skaičių 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134 teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Rengiant detaliojo plano koregavimą pastatų altitudė ir patalpų aukštis didinamas dėl techninės įrangos patalpinimo. Šie tikslai nekeičia esminių bendrajame plane nurodytų maksimalių parametrų.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m., registro Nr. 1881, Teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detalusis planas, registro Nr. T00054375.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja VĮ ,,Visorių informacinių technologijų parkas“.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

                      Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Viešoji įstaiga ,,Visorių informacinių technologijų parkas“.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

 

    

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas                                           Egidijus Dedūra