Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype P. Vaičaičio g. 27

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. sausio 8 d. iki sausio 22 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

Projektas p. Vaičaičio 27,29 ir 35

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO SKLYPO NR. 1/1 P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263) IR SKLYPO NR. 1/2 P. VAIČAIČIO G. 29(KADASTRO NR. 0101/0008:1262) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU  

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00061422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1808 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro
  Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: prijungti žemės sklypą P. Vaičaičio g. 35 (kadastro
  Nr. 0101/0008:1363), padalyti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį ir vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

 

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2019 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETAlIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: P. Vaičaičio 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263), P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) ir P. Vaičaičio g. 35 (kadastro Nr. 0101/0008:1363).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0562 ha, 0,0562 ha ir 0,1694 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių irfizinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00061422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1808 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro
  Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: prijungti žemės sklypą P. Vaičaičio g. 35 (kadastro
  Nr. 0101/0008:1363), padalyti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį ir vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE detaliojo plano SKLYPO NR. 1/1 P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263) IR SKLYPO NR. 1/2 P. VAIČAIČIO G. 29

(kadastro nr. 0101/0008:1262) SPRENDINIUS INICIJAVIMO

SUTARTIES PAGRINDU“  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-12-17

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis žemės sklypų savininkų prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00061422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1808 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro
Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: prijungti žemės sklypą P. Vaičaičio g. 35 (kadastro
Nr. 0101/0008:1363), padalyti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį ir vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. registro Nr. 1881, Žemės sklypo Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1066) detalusis planas, registro Nr. 2671.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

                      Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams.

Teritorija įsisavinama urbanistiniu požiūriu.

 


Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas                                     Aurelijus Stapulionis