Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas rengti magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m.                d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
bei atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Amber Grid“ 2020 m. liepos 13 d. pasiūlymą dėl
specialiojo teritorijų planavimo inicijavimo Nr. 7-214-789, Vilniaus miesto savivaldybės
taryba  nusprendžia:

 1. Rengti magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros apie 44 (keturiasdešimt keturių) ha teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama).
 2. Nustatyti, kad:
  • nurodyto 1 punkte specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikslai yra:

2.1.1. parengti specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);

2.1.2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;

2.1.3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;

2.1.4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius

 

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

2020 m.                          Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m.       d. sprendimu Nr.       „Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“:

 1. Tvirtinu Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programą (pridedama).
 2. Nustatau, kad rengiant magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą būtina vadovautis tikslais ir uždaviniais, nurodytais 1 punkte patvirtintoje programoje.
 3. Pavedu:

3.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriui organizuoti magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo procedūras;

3.2. Vyriausiojo miesto architekto  skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

 

Lentvario SP T schema

Lentvario Rastas is Amber grid

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO

 

,,DĖL  MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS, TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO  DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-08-

 

1.Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

– parengti Specialiojo plano sprendinius esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbų Projekto įgyvendinimui;

– nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, sąlygojant racionalų žemės  naudojimą objekto rekonstravimo ir/ar eksploatacijos metu;

– numatyti (pakeisti (nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo keliui), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

 

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (TAR, 2014-07-31, Nr. 10709; TAR, 2014-11-26, Nr. 17973; TAR, 2015-11-02, Nr. 17345; TAR, 2017-05-16, Nr.08227; TAR, 2019-10-25, Nr.16983) patvirtintas Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.

 

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Dokumentas rengiamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais užkardančiais neigiamas pasekmes.

 

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti AB „Amber Grid“ finansuos specialiojo teritorijų planavimo dokumento (Specialiojo plano) rengimą ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pasirinks Specialiojo plano rengėją.

 

 

 

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Už teisės akto parengimą atsakingas Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

 

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Sičiūnienė.

 

 1. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei

Specialiojo plano parengimas yra būtinas, siekiant parengti susidėvėjusių uždarymo įtaisų pakeitimo ir SCADA prijungimo projektus. Galutinis ir svarbiausias rezultatas – modernizuotas inžinerinės infrastruktūros tinklas, užtikrinantis inžinerinės infrastruktūros plėtrą planuojamoje teritorijoje.

 

 

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja                                                                      Jolita Bernatavičienė

 

 

Planavimo darbų programa

specialiojo planavimo dokumentui rengti

 

 

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas (toliau – Specialusis planas).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: Vilniaus m. sav. teritorijos dalis, patenkanti į žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0076:0566 (LR ir privati nuosavybė), dalį, laisvą valstybinę žemę bei žemės sklypus, kurių kadastro Nr. 0101:0076:0449 ir 0101/0076:170 (LR, patikėjimo teisė).

 3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 1. Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“
 2. Planavimo rengėjas: AB „Amber Grid“ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pasirinktas specialiojo plano rengėjas.
 3. Planavimo pagrindas:

6.1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

6.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

6.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m.         . sprendimas Nr.    ,,Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

6.5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

 1. Planavimo tikslas: 1) nustatyti inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; 2) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms inžinerinę infrastruktūrą; 3) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 2. Planavimo uždaviniai:

8.1. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, sąlygojant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ar eksploatacijos metu;

8.2. numatyti (pakeisti (nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8.3. suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus;

8.4 nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;

9.Tyrimai:

 atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami.

10.Galimybių studijos: nerengiamos.

 1. SPAV reikalingumas: neatliekamas.
 2. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 3. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 4. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.
 5. Viešumo užtikrinimas: specialiojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 6. Planavimo terminai:
 7. Derinimo procedūra: specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 8. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai, kurie rengiami ant parengto topografinio pagrindo masteliu M 1:500 – M 1:1000.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architekto skyriaus vedėjas                            Mindaugas Pakalnis