Parengtas VMS AD įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0009:500) MAUMEDŽIŲ IR RUGIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

PROJEKTAS MAUMEDŽIŲ G. 21A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0009:500)

MAUMEDŽIŲ IR RUGIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-199 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), pakeičiant žemės sklypo užstatymo tankį.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

Rengė:

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 7 (Maumedžių g. 21A), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0453 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininko Irenos Sadauskienės prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7 (Reg. Nr. 1288) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, pakeičiant žemės sklypo užstatymo tankį.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0009:500)

MAUMEDŽIŲ IR RUGIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-04-20

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis sklypo Maumedžių g. 21A (kadastro Nr. 0101/0009:59) savininkės Irenos Sadauskienės prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-199 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas, pakeičiant žemės sklypo užstatymo tankį.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių sankirtos detaliuoju planu, reg. Nr. 1288.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypo savininkės.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Irena Sadauskienė, gyv. Maumedžių g. 21A, Vilnius.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

1. VMSA MPD DPMPK 2015-04- d. protokolas Nr.A16-966/14(2.1.13-MP) – lapai, 1 egz.

2. Galiojančio detaliojo plano pagrindinis brėžinys, 1 lapas, 6 egz.

3. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.

4. Ištrauka iš miesto schemos su sklypo ribomis M 1:3000, 1 lapas, 1 egz.

5. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1: 2000, 1 lapas, 1 egz.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė