Parengtas VMS AD pavaduotojo įsakymo projektas dėl sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimo

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽIRMŪNŲ G. 1H IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu
  Nr. 1-1115 „Dėl sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059635, buvęs Nr. 3303) keitimą, keičiant sklypo Nr. 1 (Žirmūnų g. 1H, kadastro Nr. 0101/0033:770) sprendinius: užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį, statybos zoną ir ribas, nustatant visuomeninės paskirties naudojimo būdą, norminį želdynų plotą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (ištrauka pridedama) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimas.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Žirmūnų g. 1H ir gretima teritorija, Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,9 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 6. Planavimo pagrindas: Mero pavaduotojo pasitarimo Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinių reikalų ir sveikatos departamentų klausimais 2019-09-03 protokolas Nr. 28-310/19(1.2.13E-T1).
 7. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu
  Nr. 1-1115 „Dėl sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059635, buvęs Nr. 3303) keitimą, keičiant sklypo Nr. 1 (Žirmūnų g. 1H, kadastro Nr. 0101/0033:770) sprendinius: užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį, statybos zoną ir ribas, nustatant visuomeninės paskirties naudojimo būdą, norminį želdynų plotą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas; numatyti sklype sporto paskirties pastato – lengvosios atletikos maniežo statybą.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas; susisiekimo komunikacijų išdėstymas; automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 14. Koncepcijos rengimas: rengiama.
 15. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

patarėja

Danutė Eidukonytė