Parengtas VMS AD pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinius

Projektas Vytenio g. 63

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO VYTENIO G. 63 DETALlIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 VYTENIO G. 63 inicijavimo pagrindu

 

 

2018 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-141 ,,Dėl žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 Vytenio g. 63 (kadastro Nr. 0101/0055:14) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu suplanuotus ir nustatyti kitus naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo darbų programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja