Parengtas VMS Administracijos direktorės pavaduotojos įsakymas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AB „VILNIAUS SIGMA“ KALVARIJŲ G. 125 TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AB „VILNIAUS SIGMA“ KALVARIJŲ G. 125 TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 816) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant korpusų Nr. 13 (Verkių g. 34A) ir Nr. 14 (Verkių g. 34B) aukštų skaičių (esamas aukštų skaičius – 3 aukštai, planuojamas aukštų skaičius – 6 aukštai).

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorija, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 9,7128 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Autovisata“, įmonės kodas 223922740, Verkių g. 34A, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 816) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant korpusų Nr. 13 (Verkių g. 34A) ir Nr. 14 (Verkių g. 34B) aukštų skaičių (esamas aukštų skaičius – 3 aukštai, planuojamas aukštų skaičius – 6 aukštai).

7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

9. Įstatymais pagrįsti papildomi reglamentai: nenustatomi.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys