Parengtas VMSAD įsakymo projektas Dėl apie 12ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1264:

1. T v i r t i n u apie 12 (dvylikos) ha teritorijos prie Gurių gatvės, Rasų seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M1:1000).

2. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. spec

Jolita Bernatavičienė, 2756

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“

2015 m.

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir 2015 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriuas įsakymu Nr. 30-62 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo įsakymų projektų rengimo ir derinimo“ bei atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1264 siūloma pritarti Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymo projektui, kurio tikslas nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, suformuoti naujus sklypus nuosavybės teisėms atkurti, nustatyti žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus, gyvenamosios teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, bendro naudojimo teritorijos. Teritorijoje suformuojama 39 sklypai – gyvenamosios teritorijos – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir 19 sklypų gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.,vienas sklypas visuomeninės paskirties teritorijos( mokslo ir mokymo, kultūros ie sporto, sveikatos apsaugos pastatų ir statinių statybos) vienas sklypas bendro naudojimo teritorijų viešųjų erdvių, du sklypai atskirųjų želdynų teritorijos -rekreacinės bei apsauginės paskirties želdynų, keturi sklypai inžinerinės infrastruktūros teritorijos -susiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, penki sklypai inžinerinės infrastruktūros teritorijos-susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Netaikomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos. Projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis bei Vilniaus miesto bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti.

Neigiamų pasekmių neturėtų kilti, kadangi projektas viešai apsvarstytas, derintas su besiribojančių sklypų savininkais, planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir turi teigiamą patikrinimo išvadą, kad detalųjį planą tvirtinti galima. (Šiuo metu administraciniame teisme yra apskųsta detaliojo plano pristatymo visuomenei procedūra. Tačiau laikinos apsaugos priemonės netaikomos)

Parengto detaliojo plano sprendinių poveikis urbanistiniu, aplinkosauginiu, higieniniu ir susisiekimo aspektais yra pozityvus.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja – Savivaldybės lėšomis.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Organizatorius -Vilniaus miesto savivaldybė

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus rytinės teritorijos poskyrio vyr. spec. Joita Bernatavičienė.

9. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei

Parengtas detalusis planas prisidės prie kompleksiško teritorijos sutvarkymo bei šios miesto dalies urbanistinio įvaizdžio pagerinimo. Vykdant nacionalinę žemės reformą, bus suformuoti sklypai nuosavybės teisei atkurti. Šio detaliojo plano realizavimas prisidės prie kokybiškesnės gyvenamosios aplinkos sukūrimo ir teritorijos sutvarkymo.

PRIDEDAMA:

1. MPD darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais komisijos 2015-11-24 d. posėdžio protokolo Nr. A16- /15 (2.1.13-MP) ištraukos kopija, 2 lapai, 1 egz.

2. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto kopija, 1 lapas, i egz.

3. Detaliojo plano pagrindinio brėžinio kopija, 1 lapas, 5 egz.

4. Teritorijų planavimo komisijos 2015-10-07- 10 protokolo kopija Nr. 1-40-5, 1 lapas, 1 egz.

5. Prašymo (pagal įgaliojimą) kopija, 1 lapas 1 egz.

Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

(dalinio vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)