Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0011:39) Valakupių g. 46 Antakalnio sen., Vilniuje, detalusis planas

PAKARTOTINA INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0011:39) Valakupių g. 46 Antakalnio sen., Vilniuje, detalusis planas.

Projekto rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-05-27 sutartis Nr.042237.

Projekto tikslas – nekeičiant žemės sklypo gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo (G), nustatyti pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), sudalyti sklypą, pakeisti kitus tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, nustatytus ,,Valakupių pakrančių zonos suplanavimo projektu“ (reg. Nr.004).

Projekto organizatoriai -Livija Trečiokienė, Respublikos g. 62, Biržai; Ričardas Liachovičius, Valakupių g. 46, Vilnius; Andrej Liachovič, Valakupių g. 46, Vilnius; Tatjana Liachovič, Valakupių g. 46, Vilnius; Miroslav Liachovič, Juodkrantės g. 6-9, Vilnius, tel. 861243091.

Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 868674252.

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Planavimo terminai: 2013 -2016 m.

Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, aplinkos kokybės, higienos, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros.

Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu:

Parengto detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2015-06-01. Detalusis planas viešai eksponuojamas Antakalnio seniūnijoje nuo 2015-06-11 iki 2015-06-29. Viešas aptarimas vyks rengėjo patalpose A.Goštauto g. 8 -410B 2015-06-30 17.00 val.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.

Apskundimo tvarka:

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.