Pasiūlymas keisti SKLYPO ZARASŲ g. 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

(Pasiūlymo teikimo raštu formos pavyzdys)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Administracijos direktoriui Valdui Klimavičiui

(planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui)

PASIŪLYMAS

2015 m. sausis 21 d. Nr.01

(data)

Klaipėdos g. 1/16, Vilnius

(parengimo vieta)

SKLYPO ZARASŲ g. 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

(pasiūlymo antraštė)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas „Zarasų g. 15, Senamiesčio sen.

(kad. Nr.0101/0042:149), ter. plotas – 0,1177ha, detalusis planas“

Planuojamos teritorijos vietovė (adresas) Zarasų g. 15, Vilnius

Pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu toks yra) vardai ir pavardės

proj.vadovas Henrikas Štaudė (atestato Nr. 358A)

Pasiūlymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto

adresas arba, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresas ir telefono numeris,

elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai UAB“Archartelė“ ir partneriai, Klaipėdos g.

1/16, Vilnius tel. 852624453, el.p: [email protected]

Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai – Vilniaus miesto

savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014m. lapkričio 21d. įsakymas Nr. 30-3445, Teritorijų

planavimo proceso inicijavimo sutartis 2015m sausio 12d. Nr. 72-14/15(3.1.36-AD4)

Priedai:

1. Nuosavybės dokumentai

2. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

3. Pagrindinis brėžinys patvirtintas 2012-02-08 Sprendimu Nr. 1-440

4. Bendras aiškinamasis raštas

5. Sklypo plano dalis -korektūra (vaizdinė medžiaga)

6. Įgaliojimas

Pasiūlymą teikiantis asmuo Henrikas Štaudė (pagal įgaliojimą