Patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypų Nr. 301 ir Nr. 307 bei gretimų teritorijų sprendinių koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2517)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 301 IR NR. 307 BEI GRETIMŲ TERITORIJŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:2517) TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 1 d.   Nr.   A30-675/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG127318:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypų Nr. 301 ir Nr. 307 bei gretimų teritorijų sprendinių koregavimą žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2517) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-267). Pagrindinis brėžinys pridedamas. tekstas su brėžiniu
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut