Patvirtinta apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtas sprendimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26,1 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME, VERKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

2020 m. vasario  18 d.   Nr.  30-364/20

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies           2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi ir 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 15 punktu ir atsižvelgdamas į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas:

  1. T v i r t i n u apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymą (pridedama). SPAVpažyma+26,1+ha
  2. N u s t a t a u, kad apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas