Patvirtinta Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programa

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO INICIJAVIMO PAGRINDU DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

2020 m. lapkričio   30  d.   Nr. 30-2727/20

                                                                                                         Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-732 „Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“:

 1. Tvirtinu Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano darbų programą (pridedama).
 2. Nustatau, kad rengiant Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą būtina vadovautis tikslais ir uždaviniais, nurodytais 1 punkte patvirtintoje programoje.
 3. Pavedu Vyriausiojo miesto architekto skyriui organizuoti Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano procedūras.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių Danuta Narbut

 

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 30           .

įsakymu Nr. 30-2727820

 

 

 

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas inicijavimo pagrindu (toliau – Specialusis planas).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: Vilniaus m. sav. teritorijos dalis, patenkanti į žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0076:0566 (LR ir privati nuosavybė), dalį, laisvą valstybinę žemę bei žemės sklypus, kurių kadastro Nr. 0101:0076:0449 ir 0101/0076:170 (LR, patikėjimo teisė).

 3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 1. Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“
 2. Planavimo rengėjas: AB „Amber Grid“ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pasirinktas specialiojo plano rengėjas.
 3. Planavimo pagrindas:

6.1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

6.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

6.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr.1-732 ,,Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g. Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

6.5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

 1. Planavimo tikslai ir uždaviniai:

7.1. parengti specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);

7.2.nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;                   

7.3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;

7.4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8.Tyrimai:

 atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami.

9.Galimybių studijos: nerengiamos.

 1. SPAV reikalingumas: neatliekamas.
 2. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 3. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 4. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.
 5. Viešumo užtikrinimas: specialiojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 6. Planavimo terminai: per 5 metus nuo teritorijų planavimo sąlygų išdavimo datos.
 7. Derinimo procedūra: pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 7 d. 2 p. specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas vykdomas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose (kai specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami valstybės lygmeniu ir (ar) juos tvirtina Vyriausybė) ar Teritorijų planavimo komisijoje (savivaldybės ir (ar) vietovės lygmeniu).
 8. Kiti reikalavimai:trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis. Sprendinių konkretizavimo sprendiniai rengiami M 1:500–M 1:2 000 masteliu ant ne senesnio kaip 3 metų skaitmeninio topografinio plano (atitinkamu masteliu)  o esamos būklės analizė rengiama M 1:500–M 1:2 000 masteliu  skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio.

 

 

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architekto skyriaus vedėjas                            Mindaugas Pakalnis