Patvirtintas 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano koregavimas ištaisant techninę klaidą sklype Kareivių g. 2G

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 13,7 HA TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0018:24) TARP KALVARIJŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 11 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ (SKAIČIAVIMO) KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   25  d.   Nr. A30-753/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 253 punktu ir 318.4.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00059175), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0028:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 11 (Kareivių g. 2G, kadastro
Nr. 0101/0018:85) sprendinių koregavimą ir ištaisau techninę (skaičiavimo) klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo plano sprendinio esmė: keičiu statinio aukščio absoliutinę altitudę iš 139,90 m į 144 m.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut