PATVIRTINTAS 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS TERITORIJOS DALYJE IR SKLYPUOSE LIEPKALNIO G. 132A, 134 IR 134A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TERITORIJOS DALYJE IR SKLYPUOSE LIEPKALNIO G. 132A, 134 IR 134A TVIRTINIMO

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG204964:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu
    Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano (registro Nr. T00054596), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A30-2042/18(2.1.22ETD2) „Dėl 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 13 tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132A (kadastro Nr. 0101/0081:8), Liepkalnio g. 134 (kadastro Nr. 0101/0081:50) ir Liepkalnio g. 134A (kadastro Nr. 0101/0081:100): nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, kitus pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, pertvarkyti sklypų ribas ir patikslinti plotus, nustatant privalomuosius ir papildomus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-74). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

TVIRTINIMAS_Liepkalnio 132,134