Patvirtintas 5,4 (penkių ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas ir jo sprendiniai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KAPSŲ IR TYZENHAUZŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO

IR JO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo   7  d.   Nr. A30-2155/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 27 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG151523:

  1. T v i r t i n u apie 5,4 (penkių ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-207). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  DP+pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut