Patvirtintas apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:2769)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 17 HA TERITORIJOS ŠALIA GELEŽIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 91 (GIRDAVOS G. 8, KADASTRO NR. 0101/0167:2769) TVIRTINIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG279965:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1809 „Dėl apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00072194) sprendinių koregavimą sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:2769): nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir padalyti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-695). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Girdavos 8 tvirt