Patvirtintas apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimas inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 7, NR. 8, NR. 9, NR. 10, NR. 11, NR. 12, NR. 13, NR. 14 IR NR. 15 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG239467:

1. T v i r t i n u apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070404), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 7 Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), sklypo Nr. 8 Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0101:2629), sklypo Nr. 9 Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0101:2630), sklypo Nr. 10 Molėtų pl. 145 (kadastro Nr. 0101/0101:2631), sklypo Nr. 11 Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0101:2632), sklypo Nr. 12 Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0101:2633), sklypo Nr. 13 Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0101:2634), sklypo Nr. 14 Molėtų pl. 153 (kadastro Nr. 0101/0101:2635) ir sklypo Nr. 15 Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0101:2636) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakeisti užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT13-21-151). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Gulbinu tvirt