Patvirtintas apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rūtenių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0165:2591)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 26,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE RŪTENIŲ G. 50 (KADASTRO NR. 0101/0165:2591) TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 1- 1324 ,,Dėl apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078249) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A30-
2023/20 „Dėl apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ pakoreguoto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Rūtenių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0165:2591): pakeisti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir statybos ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorius  Adomas Bužinskas

Nuoroda:

26,9 Maciuliskiu k.