Patvirtintas apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Viržių g. 47 ir 49

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 26,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE VIRŽIŲ G. 49 (KADASTRO NR. 0101/0165:1595) IR VIRŽIŲ G. 47 (KADASTRO NR. 0101/0165:1596) TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio   12  d.   Nr. A30-1201/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu
Nr. 1-324 „Dėl apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078249) sprendinių koregavimą sklype Viržių g. 49 (kadastro Nr. 0101/0165:1595) keičiant užstatymo zoną ir ribas, o sklype Viržių g. 47 (kadastro Nr. 0101/0165:1596) keičiant įvažiavimo ir išvažiavimo vietą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Viržiu+47+49+DPK+brėzinys+suderintas

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut