Patvirtintas apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 28 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 118 TAUJĖNŲ G. 25 (KADASTRO NR. 0101/0101:2482) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio  20 d.   Nr. A30-1291/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG174755:

  1. T v i r t i n u apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 ,,Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 118 Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482) sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD     Nr. K-VT-13-20-437). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                             Pagrindinis+brėži.Taujėnų+25
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut