Patvirtintas apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių ko-regavimas sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR STRIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE J. JUŠKYTĖS G. 23 IR J. JUŠKYTĖS G. 25 TVIRTINIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. gruodžio 6 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG253435:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimą
sklypuose J. Juškytės g. 23 (kadastro Nr. 0101/0063:523) ir J. Juškytės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0063:527): pakeisti sklypų užstatymo tipą iš blokuoto į sodybinį, koreguoti statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-403). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Nuoroda:

Tvirtinimas Juskytes