Patvirtintas apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 130, NR. 133 IR NR. 134 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio  30 d.   Nr.

A30-2364/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugsėjo 9 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą (pritarimą teikimui tvirtinti TPD) Nr. REG80874: 1. T v i r t i n u  apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891, sklypų Nr. 130, Nr. 133 ir Nr. 134 sprendinių koregavimą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį), kuriais nustatomi sklypų dydžiai, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdas (G1), naudojimo tipas ir kiti privalomieji bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  1. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano koregavimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliojo plano koregavimu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: Pagrindinis+brezinys