Patvirtintas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Bulgarų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:2078)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBOS IR ĮVAŽIAVIMO VIETOS KOREGAVIMO SKLYPE BULGARŲ G. 28 TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės   14 d.   Nr. A30-1604/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu
Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą sklype Bulgarų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:2078), keičiant užstatymo zoną, ribas ir įvažiavimą pagal pagrindinį brėžinį (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Bulgarų 28+der.+brėž

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut