Patvirtintas apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 3,1 HA TERITORIJOS PRIE DITVOS IR SVYLOS GATVIŲ, RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG219062:

1. T v i r t i n u apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių Rasų seniūnijoje detalųjį planą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai – teritorijoje bei sklypuose Ditvos g. 15 (kadastro Nr. 0101/0081:129), Ditvos g. 17 (kadastro Nr. 0101/0081:125), Ditvos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0081:124), Ditvos g. 21 (kadastro Nr. 0101/0081:128), Ditvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0081:126) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0081:23) pertvarkyti sklypų ribas, nustatyti prioritetinius pramonės ir sandėliavimo objektų bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir
planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Ditvos tvirtinimas