Patvirtintas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo  Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 312 ŽIVINBUDO G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0101:119) IR SKLYPO NR. 315 ŽIVINBUDO G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0101:120) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos  27 d.   Nr. A30-2021/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. liepos 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG147519:

  1. T v i r t i n u apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo  Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-425). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                   Živinbudo+pagr.+br.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut