Patvirtintas apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 52,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0101:2593) TVIRTINIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG280088:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078601) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593).
2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslas yra nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties padalinti sklypą, daliai sklypo pakeisti naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-699). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

52,9 ha Gulbinu k tvirt