Patvirtintas apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 7,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ  GULBINŲ KAIME, VERKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio   20  d.   Nr. A30-107/20

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG125263:

  1. T v i r t i n u apie 7,5 ha (septynių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-212). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           pagrindinis brėžinys+apie+7,5+ha
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut