Patvirtintas apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 9,6 HA TERITORIJOS ŠALIA ATEITIES G. 10 IR ATEITIES G. 4A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE ATEITIES G. 10 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  24   d.   Nr. A30-1563/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG107486:

  1. T v i r t i n u apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano (registro Nr. T00069397), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-683). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                           pagr.+brėž.+Ateities+g.+10
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut