Patvirtintas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 15 Gariūnų gatvėje ir šalia esančioje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 15 GARIŪNŲ GATVĖJE IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio   16  d.   Nr.   A30-2958/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. spalio 28 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG157933:

  1. T v i r t i n u Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 ,,Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 Gariūnų gatvėje ir šalia esančioje teritorijoje. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-288). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

GARIŪNŲ+15+BRĖŽINYS

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut