Patvirtintas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimas sklype Jočionių g. 55

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO JOČIONIŲ G. 55 ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO BŪDU BEI TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO) TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio   29  d.   Nr. A30-1052/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. balandžio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG137703:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą apie 26,3 (dvidešimt šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijoje, papildant sklypo Jočionių g. 55 (kadastro     Nr. 0101/0067:34)  naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdu ir nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-517). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                    Sprendiniai
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut