Patvirtintas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO „C“ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ,,B“ TERITORIJOS SKLYPE NR. 13 (GARIŪNŲ G. 57, KADASTRO NR. 0101/0076:630) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. gegužės 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG278723:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-443). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Gariunu 57 tvirt