Patvirtintas Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL BAJORŲ GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE KRUOPIŠKIŲ G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0100:1169) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 7 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 289486:
1. T v i r t i n u Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1) ir atskirųjų želdinių teritorijų (E) naudojimo būdus, padalyti žemės sklypą į tris žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-710). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Kruopiskiu 5 tvirt