Patvirtintas klypo Grigaičių kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1307) sprendinių koregavimas, pakeičiant detaliuoju planu nustatytas sklypo (kad.Nr. 0101/0157:1540), Grigaičių k., statinių statybos zoną ir ribą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GRIGAIČIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1540) STATINIŲ STATYBOS ZONOS

IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 21 d. Nr. A30-1181

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1307), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-246 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1540) Grigaičių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė