Patvirtintas koreguoto Teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas taisant techninę klaidą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019-09-10 ĮSAKYMU NR. A30-1773/19 „DĖL KOREGUOJAMO TERITORIJOS PRIE ŠATRIJOS G. 3 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio   19  d.   Nr. A30-2346/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A30-1773/19 ,,Dėl koreguojamo teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (registro Nr. T00083924) sprendinių koregavimą taisant techninę klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo sprendinio esmė: keičiant pagrindinio brėžinio teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje servituto S1 reglamentus iš „teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)(215)“ ir aiškinamajame rašte iš „teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115)“ į „teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas, kodas 203), teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 202)“.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut