Patvirtintas kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 31 (kadastro Nr. 0101/0056:5)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVARTALO TARP ALGIRDO, NAUGARDUKO, ŠVITRIGAILOS IR

  1. ŠEVČENKOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NAUGARDUKO G. 31 TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio   9  d.   Nr. A30-1651/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso
(Nr. K-VT-13-18-233) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG111849 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. liepos 9 d. sprendimu Nr.  1437V, sprendinių koregavimą sklype Naugarduko g. 31 (kadastro Nr. 0101/0056:5) pagal pridedamą brėžinį, kuriame nustatyti planuojamo sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai, nurodyti pridedame brėžinyje.                                                                                                                                                                                                                                                                   pagrindinis-brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių keitimu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut