Patvirtintas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių keitimas 1,2ha teritorijos dalyje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 1,2 HA TERITORIJOS DALYJE TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos  9 d.   Nr. A30-1872/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG145269:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 (vienos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) sklype Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, kitoje teritorijoje nustatant sklypų ribas ir plotus, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos) būdą bei kitus planuojamos teritorijos užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-540). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                   SMA_Markučiai_Sprendiniai_Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u prioritetinį detaliajame plane nurodytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą.
  3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut