Patvirtintas pakoreguoto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimas apie 0,8 ha teritorijos dalyje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,8 HA TERITORIJOS DALYJE TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  25    d.   Nr. A30-1569/19

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG111500:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu
    Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00069806), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A30-795/18(2.1.22E-TD2) „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 13,4 ha teritorijos dalyje tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:2228, Nr. 0101/0158:2273, Nr. 0101/0158:2274,
    Nr. 0101/0158:2275 ir Nr. 0101/0158:2276) žemės sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-42). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                 PAGRINDINIS+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut