Patvirtintas Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PANERIŲ G. 12 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  29   d.   Nr. A30-2759/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. spalio 14 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG156317 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-19-679):

  1. T v i r t i n u sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimą pagal pridedamą brėžinį, kuriame nustatyti planuojamo sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai.                                                                                                                                                                                              Panerių12 Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut