Patvirtintas Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE JUSTINIŠKIŲ G. 134 (KADASTRO NR. 0101/0015:320) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 7 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG289466:
1. T v i r t i n u Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320), kurio tikslai – sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320) nustatyti teritorijos naudojimo tipą, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijų ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (prioritetinis) ir komercinės paskirties objektų teritorijų (kitas galimas) žemės naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-736). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja, Lina Koriznienė

Nuoroda:

Justiniskiu 134 tvirt