Patvirtintas Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ŽEMĖS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:216 IR NR. 0101/0015:206) KOREGAVIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG288749 su pritarimu teikimui tvirtinti:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206) koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu (pagal pridedamą brėžinį), kuriame žemės sklypų naudojimo būdas pakeistas į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių (G2) bei atskirųjų želdynų teritorijų (E) naudojimo būdą ir nustatyti naudojimo reglamentai.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;
2.2. suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Pasilaiciu zonos tvirt