Patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445), Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) ir Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE GELAŽIŲ G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0167:4445), GELAŽIŲ G. 4A (KADASTRO NR. 0101/0167:4443) IR GELAŽIŲ G. 4C (KADASTRO NR. 0101/0167:4444) TVIRTINIMO
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG238862:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A30-1920/18(2.1.22E-TD2) „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A30-1244/21 ,,Dėl žemės sklypų Gelažių g. 4 ir 4A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445), Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) ir Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444): nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo nustatyti statybos zoną ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-54). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Gelaziu 4 tvir