Patvirtintas sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype Ilmenos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0167:3120)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO AISTMARIŲ G. 19, 21 IR SMALINĖS G. 60A DETALIUOJU PLANU SKLYPO NR. IV DALYJE, PERTVARKYTOJE ŽEMĖS SKLYPO ILMENOS G. 5 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, NUSTATYTŲ STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR JOS RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo  12 d.   Nr. A30-552/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“
1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimu
Nr. 97 „Dėl sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano (registro Nr. T00055674) sklypo
Nr. IV dalyje, pertvarkytoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-295 „Dėl žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektu į sklypą Ilmenos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0167:3120), nustatytų statybos zonos ir statybos zonos ribų koregavimą pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

DP+korektura-PagrB

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut